Startpagina
Alle Veilingen
Favorieten

Algemene voorwaarden TroostwijkAuctions.com voor Kopers

Algemene voorwaarden TroostwijkAuctions.com voor Kopers De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Koper / Gebruiker enerzijds en TBAuctions Netherlands B.V., handelend onder de naam “Troostwijk Auctions", "Troostwijk” of "Troostwijk Veilingen", gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Overschiestraat 59 te 1062 XD Amsterdam (KvK 34373620) anderzijds bij het gebruik van de Website, het deelnemen aan een Veiling en het doen van een Bod op een Kavel. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Koper en een Verkoper in het geval een koopovereenkomst tot stand komt via de Website.

Artikel 1. Definities

Account: De combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee een Gebruiker, door in te loggen op de Website, toegang krijgt tot de Veiling en hieraan kan deelnemen;

Afname: De feitelijke levering van een Kavel aan Koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, waarbij Koper het gekochte ophaalt van de locatie die door Troostwijk is genoemd. Indien levering middels verzending van het Kavel door Verkoper plaatsvindt geldt als de feitelijke levering het moment dat de Koper het gekochte ontvangt;

Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden;

Auto bod: Een Bod waarbij de Gebruiker aangeeft welke prijs hij maximaal bereid is voor een Kavel te betalen. Het veilingsysteem van de Website brengt, na een overbieding van een derde, vervolgens automatisch ten name van de Gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod uit, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Deze systematische handeling kan door de Gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een Statisch bod te plaatsen welke op dat moment het hoogste bod is;

Bod: Elk door Gebruiker in een Veiling voor een Kavel geboden bedrag, te vermeerderen met onder meer het Opgeld en BTW, zijnde een onherroepelijk aanbod van de Gebruiker voor de koop van een Kavel voor het geboden bedrag;

Curator: Een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissementsboedel behorende activa;

Eigendomsoverdracht: De eigendomsoverdracht van de Goederen en daarmee de risico-overgang van een Kavel vindt plaats op het moment van Afname;

Gebruiker: Degene die door middel van de Registratie het Account heeft aangemaakt voor het gebruik van de Website, om onder meer deel te kunnen nemen aan de Veiling;

Gebruikersovereenkomst: De tussen Troostwijk en Gebruiker tot stand te komen overeenkomst bij het aanmaken van het Account houdende de Gebruikersvoorwaarden;

Goederen: één goed of meerdere goederen in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek. Inschrijving: Inschrijven op een Kavel, waarmee Gebruiker aan Troostwijk kenbaar maakt voornemens te zijn een Bod uit te brengen op een Kavel, al dan niet in combinatie met het voldoen van een op de Website bepaald inschrijfbedrag, waarna Troostwijk Gebruiker in de gelegenheid kan stellen een Bod uit te brengen op een Kavel;

Kavel: één of meerdere Goederen die individueel dan wel gezamenlijk, onder één kavelnummer op een Veiling wordt/worden geveild;

Kijkdag: Een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de Gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld de ter Veiling aangeboden Goederen voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te bekijken en te onderzoeken;

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen de Verkoper c.q. Opdrachtgever enerzijds en Koper anderzijds ten aanzien van de verkoop en aankoop van één of meerdere Kavels;

Koopsom: Het bedrag van het hoogste toegewezen Bod verhoogd met het Opgeld over dit bod en de verschuldigde BTW;

Koper: De Gebruiker van wie het Bod is aanvaard en aan wie een Kavel middels Toewijzing is toegewezen;

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van één of meerdere Goederen, voor eigen naam en rekening (als zijnde Verkoper) of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld Verkoper of executant;

Openbare Veiling: Een veiling onder leiding van een veilingmeester en onder toezicht van een notaris of deurwaarder, waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn op de Veiling of daartoe de mogelijkheid heeft in de zin van artikel 6:230g lid 1 onder j Burgerlijk Wetboek, waarbij de Gebruiker met het Bod op basis waarvan middels Toewijzing de Koopovereenkomst tot stand komt zich verbindt om de Kavels af te nemen;

Opgeld: (Veiling)kosten die bij de Koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het Bod, vermeerderd met omzetbelasting;

Persoonsgegevens: De door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, en e-mailadres;

Registratie: De aanmelding van Gebruiker op de Website voor het aanmaken van een Account;

Specifieke Veilingvoorwaarden: De naast, in aanvulling op of in afwijking van, de Algemene Voorwaarden, geldend voor deelname aan een Veiling, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Veiling;

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de Gebruiker een Bod in de vorm van een vast bedrag voor een Kavel;

Toewijzing: De uitdrukkelijke verklaring van Troostwijk (namens de Verkoper) aan de Gebruiker dat de Kavel of een combinatie van Kavels waarop de Gebruiker een Bod heeft uitgebracht aan de Gebruiker is toegewezen, waarmee de Koopovereenkomst tot stand komt. Deze verklaring bestaat uit het toezenden van een bericht van Troostwijk inhoudende dat Gebruiker tot betaling van de Koopsom dient over te gaan en geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek;

Troostwijk: TBAuctions Netherlands B.V., handelend onder de naam “Troostwijk”, “Troostwijk Auctions” en “Troostwijk Veilingen”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34373620, statutaire zetel te Amsterdam, en/of haar dochter- of zusteronderneming(en);

Veiling: De online veiling via de Website voor de verkoop van een Kavel, mede te verstaan een Openbare Veiling; Verkoper: Degene die één of meerdere Kavels ter Veiling voor verkoop aanbiedt;

Website: de website www.TroostwijkAuctions.com; het online veilingplatform, de Troostwijk-app en de achterliggende systemen. Gebruik van de Website

Artikel 2. Algemeen

2.1 Troostwijk is een bemiddelaar, die een online platform exploiteert om Kavels, hetzij via biedingen, hetzij onderhands, in naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te verkopen. Troostwijk sluit met Opdrachtgever een Bemiddelingsovereenkomst waarbij Opdrachtgever aan Troostwijk de opdracht geeft (i) te bemiddelen bij het door middel van een Veiling tot stand brengen van één of meerdere Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Koper(s), (ii)te bemiddelen bij klachten van Gebruiker(s)/Koper(s) en (iii) overige werkzaamheden te verrichten in het belang van Opdrachtgever bij de verkoop van een Kavel via een Veiling.

2.2 Troostwijk wordt op geen enkel moment eigenaar van een te verkopen Kavel en is geen partij bij de Koopovereenkomst, waardoor de aansprakelijkheid van Troostwijk gelimiteerd is tot de voorkomende gevallen zoals beschreven in artikel 20.

2.3 Troostwijk kan, naast de Algemene Voorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Deze worden door de Gebruiker bij het uitbrengen van een Bod aanvaard. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Specifieke Veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

2.4 De door een Gebruiker gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Privacy

Troostwijk zal uw (Persoons)gegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op de Website. De Gebruiker dient steeds bij een bezoek aan de Website de laatste wijzigingen van het Privacy Beleid te raadplegen.

Artikel 4. Gebruikersovereenkomst

4.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website, waarna Troostwijk de Registratie bevestigt per e-mail aan Gebruiker op het door Gebruiker opgegeven e-mailadres. De Gebruikersovereenkomst stelt Gebruiker onder andere in staat de voortgang van Veilingen via de Website te volgen en om een Bod uit te brengen op een Veiling. De Gebruikersovereenkomst is voor een Gebruiker niet overdraagbaar.

4.2 Gebruiker dient bij gebruik van de Website zich behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website, aan Troostwijk, aan Verkoper of aan andere gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat (door de Gebruiker) toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker.

4.3 De gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker zijn strikt persoonlijk en mogen door de Gebruiker niet aan derden worden overgedragen. Gebruiker/Koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, ook in geval van misbruik door een derde. Als de Gebruiker vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Gebruiker Troostwijk hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zal Gebruiker Troostwijk in staat stellen om diens Account te blokkeren. Gebruiker vrijwaart Troostwijk en stelt haar schadeloos voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van het Account van Gebruiker.

4.4 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting om Troostwijk per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

4.5 Troostwijk behoudt zich het recht voor om op ieder moment om haar moverende redenen Registratie te weigeren en/of de Gebruikersovereenkomst eenzijdig te beëindigen en/of om aan de Registratie nadere voorwaarden te verbinden.

4.6 Troostwijk neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens.

4.7 Het is Gebruiker verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk.

4.8 Alle intellectuele eigendomsrechten rechten met betrekking tot het Account en de Website, inclusief het doorontwikkelingen daarvan, en de databank met Kavels, berusten uitsluitend bij Troostwijk. Gebruiker/Koper heeft enkel een beperkt, niet-exclusief, niet-(sub-)licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de om het Account en de Website te gebruiken. Het gebruiksrecht van het Account en de Website door Gebruiker/Koper kan te allen tijde door Troostwijk worden beëindigd. Troostwijk kan ook nadere voorwaarden stellen aan het gebruiksrecht van Gebruiker/Koper.

4.8 De Website en het Account en alle daarop van toepassing zijnde functionaliteiten worden aangeboden ‘as is’. Troostwijk biedt geen garantie wat betreft het behoud of ongewijzigd laten van bepaalde functionaliteiten van de Website of het Account. Troostwijk zal eventuele gebreken ten aanzien van de Website en het Account zo spoedig mogelijk oplossen. Troostwijk heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Account en de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, of om updates, releases, aanpassingen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Dit brengt nimmer een recht op (schade)vergoeding voor Troostwijk en/of Opdrachtgever jegens Gebruiker/Koper met zich.

Artikel 5. Beveiliging

5.1 Troostwijk spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen.

5.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

5.3 De Website kan (hyper)links naar andere websites bevatten. Troostwijk heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites. De Veiling

Artikel 6. Voorwaarden voor deelname aan Veiling

6.1 Gebruiker dient meerderjarig en bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten. Deelname aan een Veiling is niet toegestaan indien de Gebruiker niet bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten of indien de Gebruiker handelingsonbekwaam is.

6.2 Om deel te kunnen nemen aan een Veiling kunnen op de Website voorwaarden worden gesteld, zoals de voorwaarde dat eerst een Inschrijving door de Gebruiker dient plaats te vinden, al dan niet met voldoening van een op de Website vermeld inschrijfbedrag. Troostwijk kan, maar is niet gehouden om, Gebruiker na een Inschrijving in de gelegenheid stellen om een Bod op de Kavel uit te brengen.

6.3 Gebruiker dient op eerste verzoek en naar genoegen van Troostwijk aan te tonen dat Gebruiker kredietwaardig is, bij gebreke waarvan Troostwijk een Gebruiker de deelname aan een Veiling kan ontzeggen.

6.4 Gebruiker en Koper zijn verplicht om aan ieder onderzoek van Troostwijk in het kader van haar verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en/of op grond van verplichtingen onder enige andere wetgeving mee te werken.

Artikel 7. Omschrijving Kavels

7.1 De omschrijving van een Kavel is naar beste weten gedaan, zonder dat voor de juistheid of volledigheid daarvan door Troostwijk en/of Verkoper wordt ingestaan. Troostwijk is bij de omschrijving van een Kavel op de Website afhankelijk van de door Verkoper of derden verstrekte informatie over een Kavel. Troostwijk heeft geen kennis van een Kavel dat wordt geveild noch van eventuele (beperkte) rechten (van derden), lasten of beslagen verbonden aan de Kavel. Het is voor Troostwijk niet mogelijk om na te gaan of de aan Troostwijk ten behoeve van een Veiling verstrekte door de Opdrachtgever/Verkoper verstrekte informatie over een Kavel juist en/of volledig is. Opdrachtgever/Verkoper is verantwoordelijk voor een omschrijving van een Kavel met dien verstande dat het ook voor een Opdrachtgever/Verkoper niet altijd mogelijk is om volledige informatie ten behoeve van de omschrijving van een Kavel en eventuele bijzonderheden daaraan te verstrekken.

7.2 Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van een te leveren Kavel kan van het monster, model of voorbeeld afwijken. Gebruikers en Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen.

7.3 Troostwijk en Verkoper streven naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website, de Specifieke Veilingvoorwaarden in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

7.4 Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door een Gebruiker of een Koper enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een Kavel. De Gebruiker en/of Koper heeft niet het recht een Bod in te trekken of te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat een Kavel niet voldoet aan de omschrijving daarvan.

7.5 Leidingen, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan/in een Kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot een Kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

Artikel 8. Persoons-/ bedrijfsgegevens Verkoper/ derde

8.1 Verkoper en Koper komen overeen dat persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van Verkoper of van een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een Kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de Koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een Kavel persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan Verkoper van deze persoonsgegevens en/ of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal Koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het Koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

Artikel 9 Onderzoeksplicht Gebruiker/Koper

9.1 Indien een Kijkdag is bepaald staat dit vermeld op de Website en in de Specifieke Veilingvoorwaarden. Gebruiker heeft dan de mogelijkheid om een Kavel voorafgaand aan het uitbrengen van een Bod te onderzoeken op de Kijkdag van de betreffende Veiling.

9.2 De Gebruiker/Koper is verplicht de (gekochte) Kavels deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de Gebruiker/Koper na te gaan of een Kavel aan de Koopovereenkomst beantwoordt. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de (gekochte) Kavels sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Goederen, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de Afname, zoals omschreven in artikelen 17 en 18 van de Algemene Voorwaarden, bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij Afname aan Troostwijk of de Verkoper moeten worden gemeld.

9.3 De Gebruiker die op een Kijkdag gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel op eigen risico. De Gebruiker is verplicht de instructies van Troostwijk, Opdrachtgever, Verkoper en/of door Troostwijk of Verkoper ingeschakelde derden op te volgen. Troostwijk, Opdrachtgever en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die een Gebruiker lijdt door het betreden van gebouwen en terreinen op een Kijkdag.

Artikel 10. De Veiling

10.1 De duur van een Veiling staat aangegeven op de Website. Troostwijk behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, eerder te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht (maar niet de plicht) om de Veiling te verlengen.

10.2 De Gebruiker is verplicht om door of namens Troostwijk in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

10.3 Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een (online)veiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;

 • de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;

 • het niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod;

 • het niet voldoen van een Kavel aan de specificaties zoals vermeld op de Website;

 • het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

 • storingen dan wel gebreken in de Website en/of de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software van de Website en/of het achterliggende systeem;

 • het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Troostwijk door een derde;

 • handelingen van de Verkoper nadat de Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten.

10.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor om:

 • een Bod niet als zodanig te erkennen dan wel te weigeren;

 • een Gebruiker van de Veiling uit te sluiten;

 • Goederen tot Kavels samen te voegen, Kavels te splitsen, veranderingen in (de samenstelling van de) Kavels aan te brengen en Kavels dan wel Goederen uit de Veiling te nemen.

 • een Veiling te staken, te hervatten, te verlengen of af te gelasten;

 • de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen;

 • vergissingen van Troostwijk of de Verkoper bij de Veiling en/of Toewijzing te herstellen, zonder dat een Gebruiker van deze vergissing gebruik kan maken en/of daaraan rechten kan ontlenen.

 • andere naar haar oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

10.5 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en/of tijdens deelname aan een Veiling en/of bieding op een Kavel van een Gebruiker vooruitbetaling, een boeteclausule of een andere vorm van zekerheidsstelling te verlangen alvorens (namens Verkoper) tot Toewijzing over te gaan dan wel (namens Verkoper) medewerking te verlenen aan Afname.

Artikel 11. Openbare Veiling

11.1 Troostwijk biedt bij iedere Veiling de mogelijkheid aan de Gebruiker om in het kader van een Openbare Veiling naast het online uitbrengen van een Bod via de Website ook ten overstaan van een veilingmeester in een fysieke ruimte een bod uit te brengen. Op de Website en in de Specifieke Veilingvoorwaarden staat ook aangegeven dat sprake is van een Openbare Veiling, alsmede op welke locatie de Gebruiker persoonlijk aanwezig kan zijn dan wel op welke wijze de Gebruiker zich dient aan te melden.

11.2 Een tijdens een Openbare Veiling uitgebracht bod geldt als een Bod exclusief veilingkosten en BTW.

11.3 Om een Openbare Veiling op locatie een Bod uit te kunnen brengen dient een Gebruiker zich op een door Troostwijk aan te geven locatie aanwezig te zijn op de door Troostwijk aangegeven tijdstip en de instructies van de Veilingmeester dan wel Troostwijk op te volgen.

11.4 Naast de mogelijkheid op een Bod op een fysieke locatie uit te brengen kan de Gebruiker bij een Openbare Veiling ook een Bod uitbrengen via de Website.

Artikel 12. Executoriale verkoop

12.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop (faillissementsveiling) dan wel verkoop bij wege van parate executie, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de Website vermeld.

12.2 In het geval van een verkoop zoals genoemd in 12.1 genoemde situatie geldt het bepaalde in artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek en geldt geen herroepingsrecht.

Artikel 13. Het Bod

13.1 De Gebruiker kan op de Website een Bod uitbrengen op een Kavel. Ieder Bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en/of Verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen een Bod niet te accepteren.

13.2 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Troostwijk op de Website wordt aangegeven. De Veiling geschiedt bij Statisch bod, Auto bod of Inschrijving. Het veilingsysteem zorgt ervoor dat bij een Auto bod na een overbieding door een derde vervolgens ten name van Gebruiker het minimaal mogelijke hogere Bod wordt uitgebracht, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een Auto bod kan door de Gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een Statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

13.3 De Veiling is steeds een (openbare) uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. Indien een Gebruiker een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

13.4 Indien een Kavel tezamen met één of meer andere Kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van een Kavel op de Website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke Kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke Kavels, op de gecombineerde Kavel worden geboden. Individuele Kavels worden onder voorbehoud van gunning slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele Kavels hoger is dan het hoogste toewijsbare bod op de combinatie. Een combinatie Kavel zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare Bod op de combinatie Kavel hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke Kavels. De Koop

Artikel 14. Toewijzing en Koopovereenkomst

14.1 De Koopovereenkomst komt tot stand door Toewijzing. Met Toewijzing aanvaardt de Verkoper (bij monde van Troostwijk op grond van een volmacht namens de Verkoper) het Bod van Gebruiker.

14.2 Koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de Veiling (zaterdagen, zondagen en in Nederland erkende feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens Verkoper(s) een bevestiging als de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, middels toezending van een bericht van Troostwijk inhoudende dat Gebruiker tot betaling van de Koopsom dient over te gaan. Indien de Gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn Bod niet is toegewezen. Troostwijk kan namens Verkoper een Bod onder opschortende of ontbindende voorwaarde(n) toewijzen.

14.3 In het geval een Curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Een Koopovereenkomst komt in dat geval tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de rechter-commissaris niet wordt verkregen voor het sluiten van de Koopovereenkomst.

14.4 Iedere Gebruiker die een Bod uitbrengt wordt geacht het Bod voor zichzelf te hebben uitgebracht en is persoonlijk gebonden tot nakoming van verplichtingen uit de Koopovereenkomst.

14.5. Een Koopovereenkomst komt tot stand tussen Verkoper en Koper. Troostwijk is bij een Koopovereenkomst geen partij. Troostwijk bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst.

14.6 De Koopovereenkomst bestaat uit de omschrijving van een Kavel (toestand, omschrijving, bijzonderheden, beperkingen), uit hetgeen is gepubliceerd op de Website zoals Specifieke Veilingvoorwaarden en, voorzover daarvan in de Specifieke Veilingvoorwaarden niet is afgeweken uit deze Algemene Voorwaarden.

14.7 Indien geen sprake is van een Veiling, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat een Bod van een Gebruiker door Troostwijk namens Verkoper wordt aanvaard. Bij een dergelijke koop buiten de Veiling geldt ook wat in de artikelen 16 tot en met 20 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Aangezien dan geen sprake is van koop op afstand, heeft de Koper – indien de Koper een consument betreft – geen wettelijke herroepingsrecht.

Artikel 15. Herroepingsrecht

15.1 In beginsel is iedere Veiling een Openbare Veiling, waardoor het herroepingsrecht niet van toepassing is. Indien de Veiling toch geen Openbare Veiling is, heeft een Koper die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen na Afname van een Kavel de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Artikel 6:230o tot en met 6:230s Burgerlijk Wetboek is in dat geval van toepassing.

15.2 Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk binnen voornoemde termijn een ondubbelzinnig schriftelijke verklaring van Koper van de beslissing om de Koopovereenkomst te ontbinden hebben ontvangen.

15.3 Indien Koper gebruik maakt van dit herroepingsrecht draagt Koper alle kosten die verband houden met het terug leveren van de Goederen. Koper dient zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 15.2 ontvangen verklaring, de Kavel terug te leveren aan Troostwijk of Verkoper, conform instructies van Troostwijk of Verkoper indien deze zijn gegeven.

15.4 Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met een Kavel. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van een Kavel die het gevolg is van onzorgvuldig handelen door Koper.

Artikel 16. Betalingsverplichting van Koper

16.1 Troostwijk verzendt aan Koper een bericht inhoudende dat Koper tot betaling van de Koopsom dient over te gaan. Koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na verzending van voornoemd bericht tot betaling van de Koopsom over te gaan. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta. Koper kan uitsluitend bevrijdend betalen door betaling van de aan Verkoper en Troostwijk verschuldigde bedragen. Vervolgens ontvangt Koper een factuur waarop de door Koper aan Troostwijk verschuldigde Opgeld en voor de door Koper aan Verkoper verschuldigde bedragen, één en ander te vermeerderen met BTW, zichtbaar zijn.

16.2 Koper dient aan Troostwijk (ten behoeve van Verkoper) op eerste verzoek van Troostwijk zekerheid te stellen voor de nakoming.

16.3 Bij te late betaling verkeert Koper van rechtswege in verzuim jegens Troostwijk en Verkoper en hebben Troostwijk en Verkoper ieder voor zich recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten.

16.4 Bij een Veiling dient Koper rekening te houden met Specifieke Veilingvoorwaarden en met kosten en belastingen die Koper boven op het Bod verschuldigd is, zoals overdrachtsbelasting, omzetbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), kosten voor de leveringsakte, financieringskosten, heffing (rest)BPM (auto), kosten voor verwijdering afval en administratiekosten. Deze kosten maken geen deel uit van het Bod, maar zijn daarbovenop door Koper (aan Verkoper) verschuldigd.

16.5 Koper doet afstand van enig recht op opschorting van diens betalingsverplichting en/of afstand van enig recht op verrekening.

Artikel 17. Afname

17.1 Indien en zodra Koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan Koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de gekochte Kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) afnemen, zijnde de Afname. Koper is verplicht tot Afname uiterlijk op de datum die in de Specifieke Veilingvoorwaarden wordt vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) Kavel(s) pas na Afname van (een) ander(e) Kavel(s) kan/ kunnen worden opgehaald.

17.2 Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van een gekocht Kavel. Troostwijk en/of Verkoper is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van Afname van een door Verkoper verkocht Kavel.

17.3 Koper – dan wel de door hem ingeschakelde derde – is verplicht een gekocht Kavel bij Afname deugdelijk te onderzoeken. Koper is gehouden per omgaande na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken en afwijkingen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat Koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van Koper. Bij Afname accepteert de Koper een Kavel in de staat waarin deze zich bevindt.

17.4 Indien Koper de Afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de Afname, is Troostwijk en/of Verkoper gerechtigd (maar niet verplicht) om (een) gekocht(e) Kavel(s) voor rekening en risico van de Koper in opslag te nemen en de daarvoor gemaakte kosten in rekening te brengen, onverminderd enig ander recht van Troostwijk en/of de Verkoper en onverminderd de plicht van de Koper tot Afname. Indien er alsnog Afname plaatsvindt van een Kavel, dient Koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,--.

17.5 Het is de verantwoordelijkheid van Koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van een Kavel in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat Koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer een Kavel vervoerd dient te worden, is het Verkoper en Koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douanedocumenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van een Kavel en niet Troostwijk.

17.6 Feitelijke levering, Eigendomsoverdracht en risico-overgang van (een) Kavel(s) vindt plaats op moment van Afname.

17.7 Indien in het kader van de Afname nodig is om gekochte Kavels te demonteren, dient Koper daar op eerste verzoek, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze voor zorg te dragen. Koper is tot demontage van Goederen die aan niet door Koper gekochte Kavels zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en/of van Verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de Afname van de gekochte Kavels veroorzaakte schade en zal Troostwijk en/of Verkoper op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen tegen aanspraken van derden ter zake.

17.8 Voor het gebruiken van een eigen hulpmiddelen zoals een heftruck ten behoeve van het verplaatsen en/of laden van een Kavel heeft Koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en/of Verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals de Machinerichtlijn 2006/42/EG, Warenwetbesluit machines, Arbobesluit en NEN- EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van een heftruck op de veilinglocatie.

17.9 Indien blijkt dat een Kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de Afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan een Kavel zich bevindt dan wel Afname anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk namens de Verkoper gerechtigd de Koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail (dan wel een digitaal bericht) en/of per aangetekende brief aan Koper op het door de Koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en/of Verkoper niet verder gehouden is/ zijn dan tot restitutie van de reeds door de Koper aan Troostwijk ter zake van de Koop van de Kavel(s) betaalde bedragen.

17.10 Koper, wiens toegewezen Kavel(s) het ophalen van andere Kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en/ of aanschrijving door Troostwijk aan het door Koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens Kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van Koper.

17.11 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval op de ophaallocatie veroorzaakt door de Afname. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van Koper. En Troostwijk die opdracht aanvaardt,

17.12 De Koper die voor Afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel op eigen risico. De Koper is verplicht de instructies van Troostwijk, Verkoper en/of door Troostwijk of Verkoper ingeschakelde derden op te volgen. Troostwijk en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt door het betreden van gebouwen en terreinen voor Afname. Bezorgkavels

17.13 In afwijking van het voorgaande in art. 17.1 t/m 17.12 vindt Afname van een Kavel plaats door aflevering van het Kavel door Verkoper dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op het adres van Koper, indien zulks vooraf schriftelijk is overeengekomen. In dat geval gaat het risico van de Kavel(s) eveneens over op Koper vanaf het moment van aflevering. 17.14 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

17.15 Het is Verkoper toegestaan de Kavel(s) in gedeelten te leveren.

Artikel 18. Garanties – Aanspraken - Vrijwaringen

18.1 Troostwijk en/of Verkoper verstrekken met betrekking tot de Kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan Koper toekomen.

18.2 Kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op het moment van Afname verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en/of Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/ of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

18.3 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of opschorting en/of verrekening (tenzij dwingend recht anders bepaalt). Koper wordt geacht een door Koper gekocht Kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

18.4 Indien ten aanzien van een Kavel aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en/of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Kavels, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien een Kavel onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk wordt geretourneerd, heeft Koper jegens de Verkoper recht op teruggaaf van de Koopsom die voor het betreffende Kavel is betaald, en geldt de Koopovereenkomst aangaande het Kavel als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of Verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens Koper.

18.5 Koper vrijwaart op eerste verzoek Troostwijk en/of Verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen Verkoper en Koper gesloten Koopovereenkomst.

Artikel 19. Ontbinding Koopovereenkomst

19.1 Verkoper kan van de verkoop van een Kavel afzien en heeft het recht de Koopovereenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden middels een schriftelijke verklaring van Troostwijk (op basis van een volmacht van Verkoper) of Verkoper, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd is, en het recht een Kavel onverwijld aan één of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Verkoper op (aanvullende) schadevergoeding in geval:

 • één of meerdere van de volgende situaties zich voordoet:

  • Koper tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de Koopovereenkomst, waaronder (doch niet uitsluitend) één of meer van de volgende verplichtingen en er sprake is van verzuim dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is:

   • het tijdig c.q. (volledig) betalen van de Koopsom;

   • (tijdige) Afname van een Kavel en/of;

   • het verstrekken van de voor Afname benodigde informatie of documentatie,

   • de verplichting om op eerste verzoek (voldoende) zekerheid te stellen voor de nakoming;

  • omstandigheden ter kennis komen die Verkoper en/of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen,

  • (aanvraag voor) faillissement, surseance van betaling of (wettelijke) schuldsanering van Koper of (verzoek tot) WHOA-procedure en/of enig andere soortgelijke insolventieprocedure,

  • indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan Verkoper, dan wel Troostwijk in opdracht van Verkoper, zich bij de uitvoering van de Koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,

  • een derde belang heeft bij de zorgvuldige gehele of gedeeltelijke verwijdering van een Kavel en verwijdering door Koper naar de mening van Troostwijk of Verkoper het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen, of

  • zich voorafgaand aan Afname omstandigheden voordoen waardoor Afname van een Kavel niet meer mogelijk is, of

 • bij overmacht aan de zijde van Verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, staking, oorlog. pandemie, overheidsmaatregelen.

19.2 Na eigendomsoverdracht kan Koper geen ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst meer vorderen.

19.3 In geval van opzegging of ontbinding als bedoeld in artikel 19.1 blijft Koper onverminderd het Opgeld verschuldigd aan Troostwijk en is de in gebreke zijnde Koper naast het Opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van het door hem gedane winnende Bod verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- , transportkosten alsmede overige (redelijke) kosten, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de Koopsom lager is dan € 150,- vindt geen terugbetaling plaats van de Koopsom aan de Koper.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 en/of artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van Koper op Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper na verloop van 4 weken na Afname of nadat de Kavel(s) aan Koper ter beschikking zijn gesteld.

20.2 De aansprakelijkheid van Troostwijk en/of Verkoper indien en voor zover na toepassing van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en (in voorkomend geval) de Specifieke Veilingvoorwaarden nog resteert, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk en/of Verkoper in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk en/of Verkoper niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk en/of Verkoper jegens een Koper en/of Gebruiker en/of Verkoper beperkt tot maximaal een bedrag ad € 5.000,- in totaal voor alle aanspraken individueel en gezamenlijk.

20.3 Troostwijk, Opdrachtgever en Verkoper zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van een Kavel en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

20.4 Iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan (een) Kavel(s) of met betrekking tot een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden is uitgesloten (tenzij dwingend recht anders bepaalt).

20.5 Niettegenstaande het overige in artikel 20 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk, Opdrachtgever en Verkoper het volgende:

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of Kavels voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte Kavel(s) veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en nietzichtbare gebreken van (een) gekocht(e) Kavel(s) (tenzij dwingend recht anders bepaalt).

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/ of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software, virussen, onrechtmatige programma’s of bestanden en evenmin voor schade indien Gebruiker als gevolg van een computerstoring niet instaat was een Bod uit te brengen.

 • Troostwijk, Opdrachtgever en/of Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de Website en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de Website;

 • Troostwijk is niet aansprakelijk voor door Koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van Opdrachtgever en/of Verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de Kavels sprake mocht zijn.

20.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of diens leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door Verkoper ingeschakelde hulppersonen.

20.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk of diens leidinggevenden, dan wel van door Troostwijk ingeschakelde hulppersonen.

20.8 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken. Overige bepalingen

Artikel 21. Aanpassingen voorwaarden en werking

21.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige, vernietigbare of anderszins rechtens niet afdwingbare bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een nieuwe bepaling te die naar haar aard en de strekking zoveel mogelijk aansluit bij de nietige/vernietigde of anderszins rechtens niet afdingbare bepaling.

21.2 Troostwijk is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd treedt de gewijzigde versie daarvan in werking vanaf elke na het moment van plaatsing van de Algemene Voorwaarden op de Website te organiseren en georganiseerde Veiling en/ of tot stand gekomen Koopovereenkomst.

21.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd en bevestigd aan de Gebruiker.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst, de Koopovereenkomst en overige rechtsbetrekkingen die ter zake van een Veiling ontstaan is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

22.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Algemene Voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

22.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie in eerste aanleg bevoegd om te beslissen in geschillen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, de Gebruikersovereenkomst, de Koopovereenkomst en uit overige rechtsbetrekkingen die ter zake van de Veiling ontstaan.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden Gebruikers/Kopers van TroostwijkAuctions.com? Neem dan contact met ons op via info@troostwijkauctions.com

Versie d.d. oktober 2023