Startpagina
Alle Veilingen
Favorieten

Algemene voorwaarden

Troostwijk Gebruikersvoorwaarden Versie oktober 2023 

 

Gebruikersvoorwaarden Website 

De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Gebruiker enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het gebruik van de Website. 

Artikel 1. Definities 

1.1. Tenzij anders blijkt, wordt in de Gebruikersvoorwaarden verstaan onder: 

Account: de combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee een Gebruiker, door in te loggen op de Website, toegang krijgt tot de Veiling en hieraan kan deelnemen; 

Algemene Voorwaarden voor Kopers: het document met de algemene voorwaarden die, naast de Gebruikersvoorwaarden, van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen kopers en Troostwijk. De Algemene Voorwaarden voor Kopers zijn ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen kopers en Verkoper in het geval een koopovereenkomst tot stand komt via de Website; 

Auto bod: een Bod waarbij de Gebruiker aangeeft welke prijs hij maximaal bereid is voor een Kavel te betalen. Het veilingsysteem van de Website brengt, na een overbieding van een derde, vervolgens automatisch ten name van de Gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod uit, zolang het door de Gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Deze systematische handeling kan door de Gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een Statisch bod te plaatsen welke op dat moment het hoogste bod is; 

Bod: elk door de Gebruiker in een Veiling op de Website via diens Account op een Kavel geboden bedrag, te vermeerderen met onder meer het de veilingkosten en BTW, zijnde een onherroepelijk aanbod van de Gebruiker voor de koop van de Kavel voor het geboden bedrag; 

Gebruiker: degene die door middel van de Registratie het Account heeft aangemaakt voor het gebruik van de Website, om onder meer deel te kunnen nemen aan de Veiling; 

Gebruikersovereenkomst: de tussen Troostwijk en Gebruiker tot stand te komen overeenkomst bij het aanmaken van het Account houdende de Gebruikersvoorwaarden; 

Gebruikersvoorwaarden: het onderhavige document waarin de voorwaarden voor het gebruik van de Website, waaronder deelname aan de Veiling zijn opgenomen; 

Goederen: één goed of meerdere goederen in de zin van artikel 3:1 van het Burgerlijk Wetboek; 

Inschrijving: het inschrijven door de Gebruiker voor een Kavel, waarmee de Gebruiker aan Troostwijk kenbaar maakt voornemens te zijn een Bod uit te brengen op een Kavel, al dan niet in combinatie met het voldoen van een op de Website bepaald inschrijfbedrag, waarna Troostwijk de Gebruiker in de gelegenheid kan stellen een Bod uit te brengen op een Kavel; 

Kavel: één of meerdere Goederen die individueel dan wel gezamenlijk, onder één kavelnummer op de Veiling wordt/worden geveild; 

Notaris: de specifiek voor Nederlandse veilingen toezichthoudend notaris die aan de hand van het biedlogboek achteraf (steekproefsgewijs) controleert of de Veilingen zijn verlopen op de wijze zoals omschreven in de Gebruikersvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden voor Kopers en de Specifieke Veilingvoorwaarden, thans mr. J.C. Verburg, of diens waarnemer, verbonden aan Pillar notarissen B.V.; 

Troostwijk Gebruikersvoorwaarden Versie oktober 2023 

Openbare Veiling: een Nederlandse Veiling onder leiding van een veilingmeester en onder toezicht van de Notaris of deurwaarder, waarbij de Koper persoonlijk aanwezig kan zijn op de Veiling of daartoe de mogelijkheid heeft in de zin van artikel 6:230g lid 1 onder j van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, waarbij de Gebruiker zich met het Bod verbindt om de Kavels af te nemen indien er door middel van toewijzing een koopovereenkomst tot stand komt; 

Persoonsgegevens: de door de Gebruiker verstrekte gegevens die tot diens persoon herleidbaar zijn, waaronder in ieder geval verstaan dient te worden: diens naam, adres, woonplaats gegevens en e-mailadres; 

Registratie: de aanmelding van een natuurlijk persoon voor zichzelf of een natuurlijk persoon die handelt namens een rechtspersoon op de Website voor het aanmaken van een Account; 

Specifieke Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op dan wel in afwijking van, de Algemene Voorwaarden voor Kopers geldende voorwaarden welke zien op de deelname aan een specifieke Veiling, zoals vermeld op de Website voor de betreffende Veiling; 

Statisch bod: een Bod door de Gebruiker in de vorm van een vast bedrag voor een Kavel; 

Troostwijk: TBAuctions Netherlands B.V., handelend onder de naam “Troostwijk”, “Troostwijk Auctions” en “Troostwijk Veilingen”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34373620 en met statutaire zetel te Amsterdam, en/of haar dochter- of zusteronderneming(en); 

Veiling: een online veiling via de Website voor de verkoop van een Kavel, waaronder mede een Openbare Veiling wordt begrepen; 

Verkoper: degene die één of meerdere Kavels ter Veiling voor verkoop aanbiedt; 

Website: de website www.TroostwijkAuctions.com; het online veilingplatform, de Troostwijk-app en de achterliggende systemen. 

1.2. Definities kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Troostwijk is een bemiddelaar, die een online platform exploiteert om Kavels, hetzij via biedingen, hetzij onderhands, in naam en voor rekening en risico van Verkopers via haar Website te verkopen. 

Artikel 3. Gebruikersovereenkomst / Account 

3.1 Alleen Gebruikers die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een Account aanmaken op de Website door middel van de Registratie. Bij het aanmaken van een Account dienen Gebruikers de juiste Persoonsgegevens in te vullen, zoals een correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens. Troostwijk behoudt zich het recht voor een Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. 

3.2 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door middel van de Registratie op de Website, waarna Troostwijk de Registratie per e-mailbericht aan de Gebruiker bevestigt op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres en een Account aanmaakt. Via het Account wordt de Gebruiker onder andere in staat gesteld de voortgang van de Veilingen via de Website te volgen en een Bod uit te brengen op een Kavel in een Veiling. Het Account is voor een Gebruiker niet overdraagbaar. 

Troostwijk Gebruikersvoorwaarden Versie oktober 2023 

3.3 Troostwijk bevestigt de Registratie per e-mailbericht aan de Gebruiker op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres, waarna de Gebruiker zich met behulp van het gekozen wachtwoord via diens Account toegang kan verschaffen tot de Veiling. De Gebruiker verplicht zich, na toegang tot de Website, behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daartoe toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van de Gebruiker dan wel de autorisatiesleutel van het Account. 

3.4 De Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Persoonsgegevens. Mochten de Persoonsgegevens op enig moment wijzigen, heeft de Gebruiker de verplichting Troostwijk per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. 

3.5 De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk en mogen door de Gebruiker niet aan derden worden overgedragen. De Gebruiker is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die omtrent een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam, ook in geval van misbruik door een derde. Als de Gebruiker vreest dat een ander diens wachtwoord kent, dient de Gebruiker Troostwijk hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zal de Gebruiker Troostwijk in staat stellen om diens Account te blokkeren. De Gebruiker vrijwaart Troostwijk en stelt haar schadeloos voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van het Account van de Gebruiker. 

3.6 Troostwijk neemt de door haar verkregen Persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door de Registratie op de Website geeft de Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Persoonsgegevens. 

3.7 Het is Gebruikers verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk. 

3.8 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt de Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet biedingen uitbrengt. 

Artikel 4. Veilig gebruik van de Website 

4.1 Troostwijk spant zich in, voor zover dit redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, om haar Website te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiertoe de passende technische en organisatorische maatregelen. 

4.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van gebruik van de Website . 

4.3 De Website kan (hyper)links naar andere websites bevatten. Troostwijk heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites. 

4.4 Om een optimale werking van de Website te ervaren dienen de Gebruikers te allen tijde gebruik te maken van de laatste geüpdatet versie van de Website, meer in het bijzonder de Troostwijk-app. Dit houdt onder meer in dat Gebruikers de Troostwijk-app moeten updaten naar de laatste versie. Troostwijk zal Gebruikers erop attenderen de Troostwijk-app te updaten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik maken van verouderde versie van de Troostwijk-app. 

4.5 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Account en de Website, inclusief het door ontwikkelen daarvan en de databank met Kavels, berusten uitsluitend bij Troostwijk. De Gebruiker heeft 

Troostwijk Gebruikersvoorwaarden Versie oktober 2023 

enkel een beperkt, niet-exclusief, niet-(sub-)licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het Account 

4.6 De Website, het Account en alle daarop van toepassing zijnde functionaliteiten worden aangeboden ‘as is’. Troostwijk biedt geen garantie wat betreft het behoud of ongewijzigd laten van bepaalde functionaliteiten van de Website of het Account. Troostwijk zal eventuele gebreken ten aanzien van de Website en het Account zo spoedig mogelijk oplossen. Troostwijk heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Account en de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, of om updates, releases, aanpassingen of verbeteringen te kunnen doorvoeren. Dit brengt nimmer een recht op (schade)vergoeding voor de Gebruiker jegens Troostwijk met zich. 

Artikel 5. De Veiling 

5.1 Deelname aan een Veiling is niet toegestaan indien de Gebruiker niet bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten of indien de Gebruiker handelingsonbekwaam is. 

5.2 De Gebruiker kan op de Website via diens Account een Bod uitbrengen op een Kavel. Ieder tijdens de Veiling rechtsgeldig uitgebracht Bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Tijdens de Veiling is alleen sprake van een rechtsgeldig uitgebracht Bod indien het Bod wordt geregistreerd door de server van Troostwijk. Alle biedingen en relevante transactiegegevens die worden geregistreerd door de vorenbedoelde server worden automatisch opgeslagen in het biedlogboek. Bij vaststelling van de rechtsgeldigheid van een uitgebracht Bod is het biedlogboek, met uitsluiting van enig ander alternatief bewijsmiddel, bepalend. 

5.3 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Troostwijk op de Website wordt aangegeven. De Veiling geschiedt bij Statisch bod, Auto bod of Inschrijving. 

5.4 Troostwijk gebruikt haar biedlogboek om de winnende bieder te bepalen. Als er een verschil is tussen het biedlogboek en andere online gegevens of berichten op de Website of anderszins, prevaleert het biedlogboek. Troostwijk en/of de Verkoper van de Kavel, is gerechtigd om zonder opgave van redenen een Bod niet te accepteren. 

5.5 Troostwijk behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, (eerder dan op de Website vermeld) te beëindigen of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de Website, waardoor deze niet volledig en/of niet voor alle Gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de Veiling met 24 uur te verlengen dan wel de Veiling te annuleren. Als de Veiling wordt geannuleerd of verlengd na een fout of geschil met betrekking tot het bieden, zal Troostwijk de hoogste bieder zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 

Artikel 6. Notarieel toezicht 

6.1 De Nederlandse Veilingen georganiseerd door Troostwijk staan onder notarieel toezicht van de Notaris. Om dit toezicht te kunnen uitvoeren heeft de Notaris, met uitsluiting van iedere andere partij behalve Troostwijk, te allen tijde toegang tot het biedlogboek van Troostwijk. 

6.2. De Notaris kan op ieder gewenst moment in het biedlogboek de biedgeschiedenis van alle Gebruikers en alle Veilingen bekijken. De Notaris controleert aan de hand van het biedlogboek achteraf (steekproefsgewijs) of het biedproces van de Veiling integer, transparant en volgens het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden voor Kopers en de Specifieke Veilingvoorwaarden is verlopen. 

en de Website te gebruiken. Het gebruiksrecht van het Account en de Website van de Gebruiker kan te 

allen tijde door Troostwijk worden beëindigd. Troostwijk kan ook nadere voorwaarden stellen aan het 

gebruiksrecht van de Gebruiker. 

Troostwijk Gebruikersvoorwaarden Versie oktober 2023 

6.3 De Notaris, diens medewerkers en Pillar notarissen B.V. kunnen, behoudens grove opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies, schade of nadeel dat direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met: (i) de werking van de Website, (ii) de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van enige door hen, al dan niet in het kader van een Veiling, schriftelijk of mondeling verstrekte of anderszins bewust of onbewust verstrekte informatie aan Gebruikers of derden en (iii) het handelen, doen of nalaten van Troostwijk en Verkopers. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1 De Gebruiker verklaart zich door zijn Registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 

• handelingen door de Gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie; 

• de onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website, waaronder het achterliggende systeem; 

• het gebruik blijven maken van een oudere versie van de Troostwijk-app (applicatie) nadat de Gebruiker verzocht is deze te updaten; 

• het niet voldoen van de Kavels aan de specificaties zoals vermeld op de Website; 

• het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is; 

• fouten in de software van de Website, waaronder het achterliggende systeem; 

• het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Troostwijk door een derde. 


7.2 Troostwijk en de Verkoper streven naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een Kavel op de Website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. 

7.3 De aansprakelijkheid van Troostwijk, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en (indien van toepassing) de Algemene Voorwaarden voor Kopers nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-. 

7.4 Troostwijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de Kavel(s) of met betrekking tot (beweerde) inbreuk op de rechten van (het intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. 

7.5 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien van toepassing zal Troostwijk een verwerkingsovereenkomst afsluiten met deze derde partijen. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 

Artikel 8. Aanpassingen en werking 

8.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Troostwijk Gebruikersvoorwaarden Versie oktober 2023 

8.2 Troostwijk kan, naast de Gebruikersvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden voor Kopers en de Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren op een Veiling. Deze Algemene Voorwaarden voor Kopers en Specifieke Veilingvoorwaarden dienen voorafgaand aan het plaatsen van een Bod door de Gebruiker digitaal te worden geaccepteerd . Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor Kopers of de Specifieke Veilingvoorwaarden boven het bepaalde in de onderhavige Gebruikersvoorwaarden. 

8.3 Van de Gebruikersvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door Troostwijk is vastgelegd. 

8.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 9. Toepasselijk recht 

9.1 Op de Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen die ter zake van de Veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 De Nederlandse tekst van de Gebruikersvoorwaarden is de originele tekst. Ingeval de Gebruikersvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden. 

9.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit de Gebruikersvoorwaarden voortvloeiende. 

Heeft u vragen over deze voorwaarden en het gebruik van ons veilingplatform? 

Neem dan contact met ons op via info@troostwijkauctions.com. 

Download nu de Troostwijk Auctions app!

Snel. Gemakkelijk te gebruiken. Veilig.

  • Verbeterde gebruikerservaring
  • Realtime push notificaties
  • Mis nooit meer uw favoriete kavels
  • Meer functionaliteit
Google playApp store