Startpagina
Alle Veilingen
Favorieten

Vavato - terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN BV VAVATO

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website van BV VAVATO zowel in de rechtsverhouding tussen BV VAVATO en de Gebruiker als tussen de Verkoper en koper wanneer een koopovereenkomst tot stand komt via het Platform.

Bod: elk bedrag (te vermeerderen met veilingkosten en BTW) dat een Gebruiker voorstelt voor de aankoop van een Lot dat ter Veiling wordt aangeboden op het Platform.

BV VAVATO: besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9160 LOKEREN, Waaslandlaan 14, en met ondernemingsnummer 0599.890.164.

Gebruiker: elke persoon die zich op het Platform heeft geregistreerd door een account aan te maken om gebruik te kunnen maken van het Platform.

Lot: weergave van goederen die worden aangeboden op het Platform ter Veiling.

Registratie: de aanmelding van een persoon op het Platform voor het aanmaken van een account.

Veiling: een online veiling die plaatsvindt via het Platform voor de verkoop van een Lot.

Verkoper: de persoon die één of meerdere Loten op het Platform voor Veiling aanbiedt.

Platform: de website www.vavato.com alsook de daaraan verbonden websites die daarnaar refereren en tevens worden geëxploiteerd door BV VAVATO.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BV VAVATO en op ieder gebruik dat een Gebruiker maakt van het Platform, waaronder, maar niet uitsluitend, op de Registratie en de deelname aan Veilingen en de daaruit eventueel volgende overeenkomsten.

2.2 Bij Registratie op het Platform neemt de Gebruiker kennis van deze Algemene voorwaarden en dient de Gebruiker deze uitdrukkelijk te aanvaarden. De Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van BV VAVATO en de Verkopers van Loten op het Platform. Bij de plaatsing van een Bod bevestigt de Gebruiker uitdrukkelijk de toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Diensten

3.1 De Gebruiker aanvaardt dat BV VAVATO bij de organisatie van Veilingen op het Platform optreedt als makelaar/tussenpersoon. BV VAVATO biedt middels het Platform de mogelijkheid om goederen te kopen en te verkopen aan Gebruikers. BV VAVATO stelt namelijk het Platform ter beschikking aan de Gebruikers. Zij maakt de door de Verkopers bezorgde omschrijvingen van loten beschikbaar, organiseert eventuele kijkdagen en zorgt voor de afhandeling van de verkoop na Veiling.

3.2 BV VAVATO is, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet de Verkoper van Loten die worden aangeboden voor Veiling op het Platform. De koopovereenkomst na een Veiling komt uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de Verkoper. Hiernaast komt er ook een dienstenovereenkomst tot stand tussen BV VAVATO en de Gebruiker, met de veilingdienst als voorwerp.

Artikel 4: Registratie en gebruik van accounts

4.1 Een Gebruiker moet zich registreren voor gebruik te kunnen maken van het Platform. De Gebruiker bevestigt daarbij dat de informatie opgegeven bij de Registratie op het Platform correct is. De Gebruiker bevestigt meerderjarig te zijn.

4.2 De Gebruiker moet bij Registratie kiezen voor een particulier of professioneel account. Professionele accounts mogen enkel worden gebruikt voor biedingen door ondernemingen. Als Gebruikers het Platform zowel voor professionele als voor particuliere aankopen (als consument) willen gebruiken, moeten zij twee afzonderlijke accounts aanmaken.

4.3 De Gebruiker krijgt bij het aanmaken van een account een persoonlijke login en een wachtwoord. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van deze gegevens en zal ten aanzien van BV VAVATO en de Verkoper aansprakelijk zijn voor alle handelingen die werden uitgevoerd met gebruik van dit account.

4.4 Door een account aan te maken op het Platform aanvaardt de Gebruiker dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door BV VAVATO overeenkomstig de Privacy Policy van BV VAVATO.

 4.5 De Gebruiker zal het Platform niet gebruiken voor enig onwettig doel of enig doel dat in deze voorwaarden verboden is. De Gebruiker mag het Platform niet gebruiken op een manier die schade, storing, overbelasting veroorzaakt of kan veroorzaken aan het Platform. De Gebruiker dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan andere Gebruikers. De Gebruiker mag op geen enkele wijze via het Platform materialen of informatie verzamelen of trachten te verkrijgen die niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. De Gebruiker zal zich ervan onthouden om informatie op het Platform op systematische of geautomatiseerde wijze van het Platform af te halen, zoals door middel van crawling en/of scraping van de inhoud. De Gebruiker mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers kunnen schaden, bevatten. 

4.6 BV VAVATO kan een Gebruiker uitsluiten van verder gebruik van het Platform. Hoewel BV VAVATO voor dergelijke uitsluiting niet verplicht is om redenen op te geven, kan dit onder andere, doch niet uitsluitend, gebeuren wanneer er aanwijzingen bestaan dat de Gebruiker niet solvabel is, wanneer de Gebruiker openstaande facturen heeft waarvan de betalingstermijn is overschreden, of wanneer het account wordt gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving of op een manier die de integriteit van het Platform of een Veiling negatief kan beïnvloeden, waaronder gebruik voor valse biedingen om de prijs van loten kunstmatig op te drijven. Een Gebruiker kan onder andere ook uitgesloten worden bij niet-naleving van de met BV VAVATO gemaakte afspraken, zoals het tijdig afhalen van gekochte goederen.

Artikel 5: Loten, onderzoeksplicht en informatie

5.1  De omschrijving van Loten op het Platform wordt meegedeeld ten indicatieve titel op basis van informatie die door de Verkoper aan BV VAVATO werd gegeven. BV VAVATO kan deze omschrijving op elk ogenblik wijzigen of aanvullen. Behoudens opzettelijke fouten van BV VAVATO, is zij niet aansprakelijk voor foutief weergegeven informatie.

5.2 Loten die worden aangeboden op het Platform zijn van diverse aard en omvatten onder andere tweedehandsgoederen en oude/klassieke producten (zoals classic cars en old- en youngtimers). Loten worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden. BV VAVATO biedt geen garantie op de via het Platform verkochte goederen. De Gebruiker kan zich enkel wenden tot de Verkoper. BV VAVATO is conform artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden een loutere tussenpersoon.

5.3 Het Platform van BV VAVATO vermeldt steeds of een Verkoper een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, dan wel of het om een gerechtelijk dossier gaat.

5.4. BV VAVATO organiseert kijkdagen of bezichtigingsmomenten om de Loten te inspecteren tijdens de Veiling. De Gebruiker is verplicht om de goederen tijdens deze bezichtigingsmomenten grondig te inspecteren, al dan niet met bijstand van een expert in de betrokken goederen, vooraleer een Bod wordt uitgebracht. De Gebruiker die een Bod uitbrengt op een Lot aanvaardt de feitelijke toestand van het Lot met alle gebreken. Als de Gebruiker een Bod uitbrengt op een lot zonder voorafgaandelijke inspectie van het Lot, is dit Bod bindend maar kan de Gebruiker geen rechten ontlenen uit de omschrijving die online beschikbaar wordt gesteld. Een Bod dat wordt uitgebracht zonder inspectie gebeurt dus op risico van de Gebruiker, die dit risico aanvaardt.

Artikel 6: Veilig gebruik van het Platform

6.1 BV VAVATO neemt passende technische en organisatorische maatregelen zich om in overeenstemming met redelijke verwachtingen haar Platform te beschermen tegen dataverlies en/of ongeoorloofd gebruik.

6.2 Het is echter niet gegarandeerd dat het Platform, inclusief de bijbehorende dienstverlening, te allen tijde aan de verwachtingen van Gebruikers zal voldoen. BV VAVATO kan voorts niet verzekeren dat het Platform foutloos zal functioneren. BV VAVATO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het niet foutloos functioneren van het Platform.

6.3 Gebruikers mogen het Platform niet verveelvoudigen of ter beschikking stellen, via deeplinks of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV VAVATO.

6.4 BV VAVATO is niet aansprakelijk voor dataverlies, schade aan bestanden, ongeoorloofde toegang tot computers of bestanden, verspreiding van virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enige andere gevolgen van het gebruik van het Platform.

6.5 Het is verboden voor een Gebruiker om op het Platform enige (hyper)links weer te geven of te delen zonder voorafgaandelijke toestemming van BV VAVATO. BV VAVATO kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het aanklikken van een (hyper)link door een Gebruiker.

Artikel 7: Veiling

7.1 Gebruikers kunnen een Bod uitbrengen op het Platform na het inloggen met hun account. Deelname aan een Veiling is echter niet toegestaan indien de Gebruiker handelingsonbekwaam is. De eerste stap na het inloggen is het opgeven van het basisbedrag van het Bod bij de weergave van een Lot. Na het ingeven van een Bod krijgt de Gebruiker als tweede stap een controlescherm te zien met het bedrag van zijn Bod (prijs), de veilingkost, de BTW en het totaalbedrag. Door na weergave van dit controlescherm het Bod te bevestigen, wordt een Bod voor de Gebruiker bindend. Een uitgebracht Bod door een Gebruiker wordt als onherroepelijk beschouwd en wordt uitgebracht zonder enig voorbehoud. De Gebruiker blijft tot de finale toewijzing en betaling van het Lot gebonden door zijn Bod, ook indien er een hoger Bod wordt uitgebracht door een andere Gebruiker. Als het Lot niet wordt toegewezen aan de hoogste bieder, behoudt de Verkoper dus het recht om een Lot te verkopen aan een andere bieder.

7.2 Het is Gebruikers verboden om een Bod uit te brengen op Loten die door henzelf of door familieleden ter Veiling worden aangeboden. Gebruikers mogen evenmin op rechtstreekse of onrechtstreekse instructie van of na overleg met een Verkoper een Bod uitbrengen, bijvoorbeeld om de prijs op te drijven. Wanneer BV VAVATO vaststelt dat deze bepaling wordt geschonden, kan BV VAVATO de Veiling onmiddellijk schorsen of stopzetten. In dat geval zijn de betrokken Verkoper en de Gebruiker hoofdelijk gehouden tot de betaling aan BV VAVATO van schadevergoeding ten belope van minimaal de veilingkost die berekend wordt op de prijs van het betrokken Bod, vermeerderd met 21% BTW.
 
7.3 BV VAVATO kan de identiteit en solvabiliteit van Gebruikers controleren. BV VAVATO kan de Gebruiker verzoeken zijn solvabiliteit aan te tonen. Indien een Gebruiker een Bod wil plaatsen van meer dan 4.000 EUR, zal deze éénmalig een waarborg van 200 EUR moeten betalen aan BV VAVATO. Indien deze Gebruiker geen Bod (meer) wil uitbrengen van meer dan 4.000 EUR, kan de waarborg worden teruggevraagd.

7.4 Als een Lot deel uitmaakt van een combinatielot, wordt dit vermeld op het Platform samen met op dat moment het hoogste Bod op de afzonderlijke Loten. Indien een Bod op een combinatielot groter of gelijk is aan het Bod op de afzonderlijke Loten, wordt de combinatielot in principe toegewezen aan bieder die het hoogste Bod op de combinatielot heeft uitgebracht.

7.5 Verkopers hebben de mogelijkheid om een minimumprijs vast te stellen van een Lot. Een minimumprijs is de laagste prijs waarvoor een Verkoper bereid is zijn Lot te verkopen. Aan het einde van een Veiling worden Loten verkocht aan Gebruikers die een Bod hebben gedaan gelijk aan of hoger dan de minimumprijs. Indien de minimumprijs niet wordt bereikt tijdens de Veiling, heeft de Verkoper nog steeds de mogelijkheid om te beslissen het Lot te verkopen aan de hoogste bieder.

7.6 BV VAVATO kan Veilingen op elk tijdstip schorsen, annuleren, vroeger beëindigen, op een ander tijdstip laten plaatsvinden en/of verlengen zonder dat Gebruikers hiervoor enig verhaal kunnen uitoefenen op BV VAVATO. BV VAVATO kan goederen tot één Lot samenvoegen, een Lot splitsen en/of uit te Veiling nemen. 

7.7 BV VAVATO gebruikt een biedlogboek (zijnde de historiek aan biedingen voor een Lot) om de uiteindelijke koper te bepalen. Bij onenigheid over de bepaling van de uiteindelijke koper, prevaleert steeds het biedlogboek.

7.8 BV VAVATO kan Veilingen verlengen of heropenen, bijvoorbeeld bij een technische storing op het Platform waardoor het niet (volledig) voor alle Gebruikers toegankelijk is. Wanneer er tijdens de laatste 6 minuten voor het sluiten van een Lot nog een Bod wordt uitgebracht op dit Lot, wordt de Veiling voor dit Lot automatisch in tijdsblokken van 6 minuten verlengd na de initieel aangegeven sluitingstijd. 

Artikel 8: Toewijzing

8.1 Het Platform van BV VAVATO vermeldt steeds of een Lot voorlopig of definitief wordt toegewezen. Bij voorlopige toewijzing legt BV VAVATO na afloop van de Veiling de resultaten voor aan de Verkoper. De koopovereenkomst komt pas tot stand na akkoord van de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om een Lot niet toe te wijzen en om het hoogste Bod te weigeren zonder opgave van redenen. Bij definitieve toewijzing wordt het Lot door de Verkoper toegewezen aan de hoogste bieder, zonder vereiste van bijkomend akkoord.

8.2 De verkoop komt tot stand wanneer de Verkoper een Bod op een Lot aanvaardt. BV VAVATO deelt de toewijzing mee aan de Gebruiker die het aanvaarde Bod heeft geplaatst. Deze Gebruiker is gebonden om de prijs van het toegewezen Lot en bijhorende BTW, alsook de veilingkost berekend op de prijs vermeerderd met 21% BTW, alsook (wanneer van toepassing) het volgrecht te betalen aan BV VAVATO. 

8.3 Na toewijzing zal BV VAVATO of een door haar aangewezen partij de Gebruiker per e-mail informeren over het afhandelingsproces van de Loten via het check-out proces op het Platform. De Gebruiker zal een e-mail ontvangen die hen doorverwijst naar hun Account op het Platform, waar zij de betaling dienen uit te voeren.

8.4 Na betaling ontvangt de Gebruiker een factuur op naam van de Verkoper waarop zowel de prijs van het gekochte Lot als de veilingkosten vermeld staan. BV VAVATO behoudt zich het recht voor om de facturatie te laten verlopen via derden, al dan niet na overdracht van schuldvordering. Deze facturatie kan geschieden in naam en voor rekening van de Verkoper.

8.5 Als de Gebruiker nalaat om het openstaande bedrag op de vervaldag volledig te betalen, is BV VAVATO gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. BV VAVATO kan het Lot toewijzen aan een andere bieder en/of het Lot opnieuw ter Veiling aanbieden. De Gebruiker die heeft nagelaten om tijdig het openstaande bedrag te betalen, is ten aanzien van BV VAVATO gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25 procent van de lotwaarde en de integrale veilingkosten, met een minimum van 25 EUR. BV VAVATO heeft het recht om vergoeding voor haar werkelijke schade te vorderen, waaronder (zonder beperking) opslagkosten en de niet gerealiseerde opbrengst door een verschil in het hoogste Bod.

8.6 De Gebruiker heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening. BV VAVATO heeft het recht om haar vorderingen te compenseren of netting toe te passen op vorderingen die zij heeft op de Gebruiker.

8.7 In het buitenland gevestigde Gebruikers dienen de volledige som te voldoen, inclusief BTW. Indien zij voldoen aan de voorwaarden voor intracommunautaire verkopen en na controle van het BTW-nummer in een door de Gebruiker ondertekende verklaring (waaruit de plaats en het land van bestemming duidelijk blijken), kan het BTW-bedrag worden gerestitueerd. Dit geldt echter alleen wanneer de Gebruiker deze verklaring binnen 3 dagen na de geplande levering aan BV VAVATO heeft bezorgd.

Voor Gebruikers die buiten de Europese Unie gevestigd zijn en die teruggave van het BTW-bedrag wensen, dienen de douanedocumenten te worden aangeleverd binnen 3 dagen na de geplande levering door de Gebruiker aan BV VAVATO om in aanmerking te kunnen komen voor het terugvorderen van de BTW. BV VAVATO behoudt zich het recht voor om bijkomende documenten op te vragen bij de Gebruiker teneinde een restitutie van het BTW-bedrag te kunnen bewerkstelligen. De Gebruiker dient binnen de drie dagen volgend op de het schrijven van BV VAVATO met de vraag tot het overmaken van bijkomende documenten, voornoemde documenten voorleggen aan BV VAVATO. BV VAVATO is niet aansprakelijk voor het niet restitueren van het BTW-bedrag indien de gevraagde bijkomende documenten laattijdig werden overgemaakt door de Gebruiker.

Indien de verleggingsregeling van toepassing is, is de koper geen BTW verschuldigd en dient de koper zelf zorg te dragen voor de correcte fiscale afwikkeling die op hem van toepassing zouden zijn. De Gebruiker vrijwaart BV VAVATO voor elke aanspraak of aanslag in dit verband.

 

Artikel 9: Overdracht van risico en ophaling

9.1 Na het ophalen van de goederen gaat het risico over op de Gebruiker/koper van het Lot. Het eigendomsrecht wordt voorbehouden en gaat pas over na betaling van alle verschuldigde bedragen. Goederen worden enkel vrijgegeven voor ophaling na voorlegging van de factuur en identiteitsgegevens. Zichtbare gebreken dienen gemeld te worden tijdens het ophaalmoment, voor ingepakte goederen bedraagt de termijn 3 werkdagen na de ophaling.

9.3 De Gebruiker is verplicht de goederen op te halen op de locatie en het tijdstip aangegeven in de factuur en de lotomschrijving. Enkel de Gebruiker is gehouden tot betaling van invoertaksen of andere belastingen wanneer de goederen zich in het buitenland bevinden. Wanneer demontage van Loten nodig is, moet de Gebruiker dit uitvoeren. Gebruikers moeten de goederen ophalen of laten ophalen op een deskundige manier, zonder schade toe te brengen aan goederen en personen. De Gebruiker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van BV VAVATO bij ophaling. In geval van een ophaalmoment op verplaatsing bij de Verkoper, is er maar één ophaalmoment. De koper of een gevolmachtigde moeten hier aanwezig zijn.

9.3 Wanneer de bieder de goederen niet of laattijdig ophaalt, geldt volgende regeling:


a) Voor goederen die zich op een vestiging van BV VAVATO bevinden, is BV VAVATO gerechtigd om opslagkosten te rekenen van 90 EUR incl. BTW per Lot per week voor rollend materieel en van 30 EUR incl. BTW per Lot per week voor andere goederen. BV VAVATO heeft daarenboven het recht om de vrijgave van de goederen op te schorten tot de volledige betaling van de opslagvergoeding. Wanneer de opslagkosten de door de bieder betaalde prijs van het goed overschrijden, doet de bieder afstand van het goed aan BV VAVATO. BV VAVATO heeft in dat geval het recht om het goed of de goederen zelf te veilen om de opslagkosten te dekken, zonder enig verhaalsrecht van de Gebruiker. BV VAVATO heeft tevens in plaats van het aanrekenen van opslagkosten de keuze om de verkoopovereenkomst te ontbinden waarbij volgende kosten kunnen worden aangerekend aan de Gebruiker: 25 procent van de lotwaarde en de integrale veilingkosten, met een minimum van 25 EUR.”
 
b) Voor goederen die zich bij de Verkoper bevinden: indien de bieder het goed niet of laattijdig komt ophalen op het door BV VAVATO meegedeelde ophaalmoment, heeft BV VAVATO het recht om de verkoopovereenkomst namens de Verkoper te ontbinden, met verrekening van de kosten (waaronder in elk geval de 25 procent van de lotwaarde en de integrale veilingkosten, met een minimum van 25 EUR). De Verkoper is in het geval van geen (tijdige) ophaling door de bieder tevens gerechtigd redelijke opslagkosten aan te rekenen aan de bieder.


9.4 Als de eigenaar van de gebouwen of derden rechten doen gelden op een Lot (bijvoorbeeld door beslag of beslag onder derden), vooraleer deze is opgehaald door de koper, kan BV VAVATO de overeenkomst met de Gebruiker ontbinden. BV VAVATO zal dit meedelen aan de Gebruiker per e-mail en het reeds betaalde bedrag terugbetalen. De Gebruiker heeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.

Artikel 10: Herroepingsrecht

10.1 Consumenten die via een particulier account op het Platform een aankoop hebben gedaan van een professionele Verkoper, hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het ophalen van de goederen te herroepen. Herroeping wordt niet toegestaan voor aankopen door een professioneel account/Gebruiker en voor aankopen van een particuliere Verkoper. Herroeping is ook uitgesloten voor gerechtelijke verkopen.

10.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Gebruiker de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Bij facturatie in naam en voor rekening van de Verkoper (artikel 8.4 van de Algemene Voorwaarden) kan het herroepingsrecht enkel worden uitgeoefend door kennisgeving aan de Verkoper. De Gebruiker kan hiervoor gebruik maken van volgend modelformulier:

Modelformulier herroeping:

Aan [de op de factuur vermelde Verkoper]:

Ik wens de aankoop van volgende goederen via het platform www.vavato.com te herroepen:

[omschrijving van het lot en lotnummer]:

[datum ophaling]:

Naam:

Adres:

Datum:

10.3 Door een Bod uit te brengen op het Platform, stemt de consument ermee in dat BV VAVATO haar veilingdiensten levert en uitvoert. De vergoeding voor deze diensten, de veilingkost, kan daarom niet worden herroepen. Consumenten die een Bod plaatsen op het Platform stemmen ermee in dat BV VAVATO haar veilingdiensten aan hen levert en deze uitvoert voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Zij erkennen dat bij toewijzing van hun Bod dat zij hun herroepingsrecht verliezen voor de veilingkosten.
 
10.4 De consument die verzaakt aan een aankoop via het Platform en die het product al heeft ontvangen, is verplicht om het product binnen een termijn van 14 dagen na de mededeling van herroeping terug te bezorgen aan BV VAVATO, op zijn kosten. Indien het goed rechtstreeks bij de Verkoper is afgehaald of door de Verkoper is verzonden, dient de consument het goed terug te bezorgen rechtstreeks aan de Verkoper volgens de door de Verkoper verstrekte instructies.

10.5 Indien de Gebruiker besluit om de aankoop te herroepen, zal het Platform het betaalde bedrag voor het geveilde item terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling, op voorwaarde dat het geveilde item in ongewijzigde staat is ontvangen.

10.6 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed, tenzij deze veroorzaakt is door het louter vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het goed.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Gebruikers erkennen en stemmen ermee in dat zij geen enkel recht, belang of aandeel verkrijgen in de intellectuele eigendomsrechten van het Platform door het gebruik van het Platform.

11.2 Gebruikers mogen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Platform of derden tijdens het gebruik van het Platform.

11.3 BV VAVATO behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen of te stoppen, inclusief het verwijderen van content die in strijd is met deze voorwaarden, het beëindigen van accounts en het ondernemen van juridische stappen indien nodig.

11.4 De Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn goederen, maar verleent aan BV VAVATO hierbij een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-opzegbare licentie om de goederen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor alle doeleinden die BV VAVATO noodzakelijk acht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot promotionele doeleinden. Voornoemde licentie eindigt niet op het moment dat u uw account verwijdert of geen gebruik meer maakt van het Platform.

11.5 BV VAVATO is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gedrag of de activiteiten van Gebruikers op het Platform. Gebruikers vrijwaren BV VAVATO voor alle aansprakelijkheid en schade die het Platform zou kunnen oplopen als gevolg van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door Gebruikers.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De Gebruiker neemt kennis door zijn Registratie en verklaart zich akkoord met het feit dat er zich onder andere technische onvolkomenheden kunnen voordoen tijdens Veilingen op het Platform.

12.2 BV VAVATO sluit iedere aansprakelijk uit voor welke schade dan ook die direct of indirect zou voortvloeien uit, maar niet beperkt tot, het gebruik van het Platform, behoudens voor zware fout en/of opzet in hoofde van BV VAVATO.

12.3 BV VAVATO is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit:

- onmogelijkheid om het Platform te gebruiken of volledig te gebruiken;

- elke storing die zou plaatsvinden op het Platform;

- het onrechtmatig gebruik van het Platform;

- fouten in de software van het Platform;

- het niet voldoen van een Lot aan de specificaties zoals vermeld op het Platform;

- het feit dat de informatie op het Platform van een Lot onjuist, onvolledig of niet actueel is;

- handelingen die door de Gebruiker werden verricht die zouden zijn ingegeven door op het Platform geplaatste informatie;

- een gebrek aan de Loten;

- een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van derden;

- tekortkomingen/fouten van derden;

- een maatregel die werd genomen door BV VAVATO ten aanzien van een Gebruiker en/of een Lot.

12.4 BV VAVATO streeft naar een zo groot mogelijk correctheid en volledigheid van de omschrijving van de Loten op het Platform. BV VAVATO kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen van Loten.

12.5 De Gebruiker erkent dat het Platform geen enkele garantie geeft met betrekking tot de aard, kwaliteit, authenticiteit, veiligheid, legaliteit of enig ander aspect van de geveilde items. Alle geveilde items worden verkocht met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

12.6 Het Platform is niet verantwoordelijk voor de nakoming van verplichtingen door Gebruikers, zoals het betalen van de veilingprijs, het leveren van geveilde items of het voldoen aan andere transactiegerelateerde verplichtingen. Het Platform is geen partij bij de overeenkomsten tussen Gebruikers.

12.7  Voor gevallen waar de aansprakelijkheid van BV VAVATO wettelijk niet kan worden uitgesloten, is deze beperkt tot de minimaal wettelijk vereiste aansprakelijkheid en (in elk geval) tot het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BV VAVATO beperkt tot maximaal de veilingskost.

12.8 BV VAVATO is niet de verkoper van de Loten, tenzij anders vermeld. Eventuele rechten van de Gebruiker zullen uitsluitend tegen de Verkoper kunnen worden uitgeoefend.

12.9 BV VAVATO kan behoudens opzet niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden in de ten informatieve titel meegedeelde lotomschrijving.
 
12.10 BV VAVATO kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gevallen van overmacht, waaronder diefstal, brand, ongeval en waterschade (niet-limitatieve opsomming).

Artikel 13: Klachtenregeling

13.1 Gebruikers die een klacht hebben, dienen deze schriftelijk in te dienen bij het Platform. Dit kan per e-mail naar info@vavato.com.

13.2 De klacht dient de volgende gegevens te bevatten:

a. Naam en contactgegevens van de klager;

b. Een duidelijke omschrijving van de klacht;

c. Eventuele relevante documentatie of bijlagen.

13.3 Het Platform bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen en informeert de klager over de verdere afhandeling.

13.4 Het Platform streeft ernaar om klachten binnen een redelijke termijn van uiterlijk 30 dagen af te handelen.

13.5 Indien aanvullende informatie nodig is van de klager, wordt deze hierom schriftelijk verzocht. De termijn van 30 dagen wordt opgeschort totdat de benodigde informatie is ontvangen.

13.6 Het veilingplatform zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en trachten tot een passende oplossing te komen.

13.7 Na afhandeling van de klacht deelt het Platform schriftelijk en gemotiveerd haar besluit mee aan de klager.

13.8 Indien er geen oplossing wordt gevonden voor de klacht via onze klachtenprocedure, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan andere instanties. Een verzoek kan namelijk worden ingediend via het Europees ODR Platform om een geschil op te lossen. Het gebruik van deze klachtenprocedure heeft voorts geen invloed op het recht van een Gebruiker om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14: Varia


14.1 BV VAVATO is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform terug te vinden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door BV VAVATO worden gewijzigd door middel van kennisgeving per e-mail aan Gebruikers of mededeling bij het inloggen op het account. Indien een Gebruiker het gebruik op het Platform voortzet na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op veilingen en biedingen na deze mededeling.
   
14.2 De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden heeft steeds voorrang over vertalingen van deze Algemene Voorwaarden.

14.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geldig. Een niet geldige bepaling van deze Algemene Voorwaarden dient steeds op zulke wijze te worden geïnterpreteerd/herleid/aangepast opdat deze geldig is en zo dicht als mogelijk aanleunt bij het doel van de bepaling voor het Platform en/of de Gebruiker. Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden slechts gedeeltelijk niet geldig is, blijft de bepaling voor het overige gedeelte wel geldig.

14.4 Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat zou ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor geschillen die zouden ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van BV VAVATO om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank. Consumenten kunnen in geval van een geschil met BV VAVATO beroep doen op het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr), zonder hiertoe verplicht te zijn.

 

Versiedatum: 2 mei 2024

Download nu de Troostwijk Auctions app!

Snel. Gemakkelijk te gebruiken. Veilig.

  • Verbeterde gebruikerservaring
  • Realtime push notificaties
  • Mis nooit meer uw favoriete kavels
  • Meer functionaliteit
Google playApp store