• Amsterdam, 16-04-'14 18:02:54 CET
Hem

Villkor

Allmänna villkor för TroostwijkAuctions.com

Artikel 1. Definitioner

Webbplats: webbplatsen www.TroostwijkAuctions.com, som upprätthålls av Troostwijk Veilingen B.V., med säte i Amsterdam;

Användare: den som har registrerat sig på webbsajten;

Personuppgifter: de uppgifter som lämnats av användaren som kan spåras till hans eller hennes person, inclusive namn / adress / hemort och e-postadress ;

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V.och / eller dess dotterbolag eller systerföretag som rapporteras på webbsajten;

Registrering: av användare på hemsidan görs genom att fylla i en fullständig anmälningsblankett som finns på hemsidan;

Bud: varje belopp som bjudits av Användaren i auktionen för ett parti;

Parti: En artikel, eller ett antal artiklar som auktioneras ut tillsammans (under ett nummer);

Auktion: offentlig auktion av lös egendom som anordnas av Troostwijk via Internet;

Köparen: den användare som partiet skall fördelas till;

Användarens avtal: avtalet mellan Troostwijk och Användaren;

Allmänna villkor för Användaren: dessa allmänna villkor;

Allmänna villkor för Online Auktion: om de extra tillägg till eller i avvikelse från de allmänna villkoren för användaren, gällande villkor för deltagande i en auktion;

Särskilda villkor för Online Auktion: om de extra tillägg till eller i avvikelse från de allmänna villkoren för användaren och de allmänna villkoren för Online Auktion som gäller för deltagande i en specifik auktion enligt uppgifter på webbplatsen för auktionen i fråga;

Artikel 2. Tillämplighet

2.1 De allmänna villkoren för användaren är tillämpliga på förhållandet mellan användaren å ena sidan och Troostwijk å den andra i användningen av webbplatsen. Dessutom erhåller Troostwijk sekretesspolicyn. Det är användarens ansvar att samtycka med sekretesspolicyn för Troostwijk regelbundet på webbplatsen.

2.2 Tillämpligheten av Allmänna Villkor och andra villkor än de nuvarande villkoren, de särskilda och / eller allmänna villkoren för Online Auktion är utesluten.

Artikel 3. Användarens avtal

3.1 Användarens avtal uppkommer genom registrering på hemsidan och ger användaren möjlighet att följa auktioner på webbplatsen, bland annat. Användarens avtal kan inte överföras till annan part. I registreringen lämnar användaren sin personliga information till Troostwijk och väljer sitt eget lösenord för återkomst till webbplatsen.

3.2 Troostwijk bekräftar registrering via e-post till användaren på den e-postadress som lämnats av den senare, efter vilken användaren har tillgång till auktionen med hjälp av sitt lösenord. Användaren är skyldig, efter att fått tillgång till webbplatsen, att uppföra sig anständigt och inte skada webbplatsen eller ge andra användare tillgång till webbplatsen. Användaren är ansvarig för alla handlingar som förekommer på webbplatsen efter det att han har fått tillgång till webbplatsen med hjälp av lösenordet.

3.3 Användaren garanterar noggrannhet och fullständiga personuppgifter lämnas vid registrering. Om personuppgifter ändras när som helst, är användaren skyldig att informera Troostwijk av denna förändring.

3.4 Troostwijk förbehåller sig rätten att neka och / eller avsluta rätten till registrering ensidigt.

3.5 Troostwijk går in i Personliga Uppgifter förvärvat den i administrativa register som förs för detta ändamål. Genom registrering på hemsidan, ger användaren tillstånd för användning och arkivering av att personuppgifter registreras.

3.6 Användaren är förbjuden att kopiera webbplatsen eller del därav eller att göra den tillgänglig (via deeplinks eller på annat sätt) utan skriftligt tillstånd från Troostwijk.

3.7 Genom en registrering, godkänner användaren Allmänna Villkor för varje gång användaren loggar in på webbplatsen, oavsett om han gör något bud.

Artikel 4. Auktionen

4.1 Troostwijk förbehåller sig rätten att avbryta en auktion eller avsluta en auktion tidigare än vad som rapporterats på webbplatsen eller att utvidga en. I händelse av ett tekniskt fel på webbplatsen, vilket kan göra den inte helt tillgängligt och / eller oåtkomliga för användare, har Troostwijk rätt att förlänga auktionen med 24 timmar.

4.2 Användaren anger genom sin registrering att han är bekant med och instämmer i de särskilda omständigheterna i en Internet-auktion och de tekniska brister som kan uppstå. Troostwijk förnekar allt ansvar för vad skador som kan uppkomma på något sätt, direkt eller indirekt, inklusive men inte begränsat till de skador som uppkommer vid användning av webbplatsen, såvida det inte har varit avsiktligt eller medvetet slarv av Troostwijk. Närmare bestämt tar Troostwijk inget ansvar för eventuella skador som uppstår på något sätt av eller från:

  • åtgärder som utförs av användare som kan ha inspirerats av den information som står på webbsajten;
  • det är omöjligt att använda hemsidan (helt) och / eller stödjande system;
  • det parti som inte uppfyller kraven enligt uppgifter på hemsidan;
  • det faktum att informationen på webbplatsen är felaktig, ofullständig eller inaktuell;
  • fel i programvaran på webbsajten och / eller de kompletterande systemen;
  • olaglig användning av systemet, inklusive webbplatsen för Troostwijk, av en tredje part.


Artikel 5. Säkerhet

5.1 Troostwijk strävar efter att i enlighet med kraven i rimlighet, för att säkra sina system mot förlust av data och / eller mot varje form av olaga användning och genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, där hänsyn tas till status teknik, bland annat.

5.2 Troostwijk är dock inte ansvarig för förlust av data, skadade filer, otillåten tillgång till datorer eller filer, virus spridda via webbplatsen eller andra olagliga program eller filer eller någon annan följd av dess användning som görs på hemsidan.

5.3 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Troostwijk har inte något inflytande över sådana webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser.

Artikel 6. Beskrivning av partier

6.1 Troostwijk och en som har beställt auktionering av partiet strävar efter största möjliga precision och tydlighet i beskrivningen av ett parti på hemsidan, i auktionskataloger, andra broschyrer, annonser eller liknande handlingar, utan att acceptera något ansvar för skada som uppkommit felaktiga eller ofullständiga beskrivningar eller andra skador.

6.2 Såvida inget annat anges i de särskilda villkoren för Online Auktion, linjer, kablar och / eller andra anslutningar för energi, kontroll eller produktion som är belägna på eller i ett parti endast säljas till den första ventilen, montering eller bifogas identifieringsmärke. Underground eller inbyggda anslutningar är aldrig del av partiet, om inte annat uttryckligen anges i särskilda villkor för Online Auktion.

Artikel 7. Ansvar

7.1 Troostwijk har ansvar om och i den mån de andra återstående villkoren för de Allmänna regler och villkor för användaren och (om tillämpligt) av de allmänna och särskilda villkor för Online Auktion tillämpas, kommer fortfarande att vara begränsad till det belopp som överrensstämmer med ansvarsförsäkringen för Troostwijk i instansen i fråga, med beloppet för mycket enligt den policy i fråga, eller, om den är mindre, att det fakturerade beloppet som är involverad i uppdraget. Denna begränsning gäller inte i händelse av avsiktlig eller grov vårdslöshet i Troostwijk.

7.2 Troostwijk är inte ansvariga för indirekta följskador. Vidare (påstådda) åsidosättande av rätten (den immateriella äganderätten) att tredje part allt ansvar för Troostwijk i samband med eventuella brister i parti (er) eller i fråga om är utesluten.

7.3 I samråd med tredje part kommer Troostwijk att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Troostwijk är inte heller ansvarig för eventuella brister för tredje part.

Artikel 8. Justeringar, effekt

8.1 Om och i den mån någon bestämmelse i de allmänna villkoren för användaren är ogiltig eller upphävs, de återstående bestämmelserna i den allmänna villkoren för användaren kommer att förbli oförminskad i kraft. Troostwijk kommer då att bestämma en ny bestämmelse för att ersätta den upphävda bestämmelsen, genom vilken avsikten med upphävd bestämmelse kommer att beaktas.

8.2 Utöver dessa allmänna villkor för användaren, kan Troostwijk förklara de allmänna villkor och särskilda villkor för Online Auktion skall vara tillämplig. Detta måste bekräftas av användaren innan auktionen. I händelse av motsägelse, det som anges i de allmänna eller särskilda villkor för Online Auktion skall ges företräde framför det som i det nuvarande allmänna villkoren för användaren.

8.3 Avvikelser från dessa allmänna villkor till användaren kan förekomma endast i den mån detta är åtgärdat skriftligen av en behörig företrädare för Troostwijk.

8.4 Troostwijk förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor för användaren. Ändringarna träder i kraft 24 timmar efter att de har meddelat till Användaren via e-post.

Artikel 9. Tillämplig lag

9.1 Nederländska lagar gäller för dessa allmänna villkor för användaren och de rättsliga relationer som är associerade med auktionen.

9.2 Den nederländska texten i de allmänna villkoren för användaren är den ursprungliga texten. I händelse av att de allmänna villkoren för användaren används på flera språk, kommer den nederländska texten därför ges företräde i händelse av otydlighet och motsägelser.

9.3 Tingsrätten Amsterdam är tillåten (med förbehåll för möjligheten att överklaga och att lagar som anger annat) att besluta i skillnader som följer av Allmänna Villkor för användaren, med uteslutande av alla andra instanser.

Har du några frågor om allmänna villkor för TroostwijkAuctions.com? Vänligen kontakta oss via helpdesk@troostwijkauctions.com.

Troostwijk använder cookies för att ge en bättre upplevelse med innehållet på denna webbplats. Accepterar du dessa cookies? Acceptera cookies Avvisa cookies